Funkcje prawa

 1. Regulacja zachowań (normatywna jak i pozanormatywna regulacja zachowań ludzkich)
 2. Podział dóbr i ciężarów (rozdział uprawnień i obowiązków). Zagadnienie to wiąże się z z rzeczeniem do sprawiedliwego rozdziału tychże dóbr i ciężarów, a więc konieczne jest określenie pojęcia sprawiedliwości. Wszystkie koncpecje sprawiedliwości mają jeden punkt wspólny:
  • sprawiedliwość formalna- (ludzi, rzeczy, stany rzeczy, podobne pod relewantnymi, wzniosłymi względami należy traktować w podobny sposób. In paritus causis parita iura- w podobnych przypadakch stosujemy podobne prawa.
  • sprawiedliwość materialna- mówi nam o tym jakie rzeczy należy traktować w podobny sposób.

Klasycznie już dzieli się sprawiedliwość materialną na:

 1. sprawiedliwość dystrybutywną, jej podstawowe reguły to:
  1. „każdemu to samo”
   1. „każdemu wedle zasług”
   1. „każdemu stosownie do pracy”
   1. „każdemu stosownie do żądania”
  1. sprawiedliwość komutatywna

Ma miejsce wówczas gdy strony np: w umowie regulują sobie wzajemnie prawa i obowiazki.

 • sprawiedliwość proceduralna

Mówi o tym w jaki sposób dokonać tego podziału. Do podstawowych reguł sprawiedliwości proceduralnej należą min.

 • prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu
  • prawo do obrony

1 aspekt: swoboda argumentowania (uprawnia do pełnoprawnego uczestnictwa w dyskursie administracyjnym)

2 aspekt: swoboda oceniania argumentów i swoboda kontrargumentowania.

 • prawo do korzystania z pomocy profesjonalisty
 • Regulacja konfliktów według zasady równości stron.

Konflikt to sytuacja,w której jedna ze stron występuje z jakimiś żądaniami, roszczeniami, twierdzeniami, które druga strona kwestionuje.

Podstawowe tryby rozwiązywania konfliktów:

 1. tryb kotraktowy–> tutaj strony w drodze umowy, wzajemnego konsensusu, zgodnych oświadczeń dochodzą wspólnie do rozwiązania sporu.
 2. tryb mediacyjno-koncyliacyjny–> strony rozwiązują zaistniały spór przy pomocy osoby mediatora bądź koncyliatora, na którego to wspólnie się zgodzili. Rozstrzygnięcie zaproponowane przez mediatora/koncyliatora nie jest dla stron wiążące- ma stanowić wskazówkę, propozycję.
 3. tryb arbitrażowy–> rozstrzygnięcie sporu odbywa się przy udziale arbitra, na którego wybór strony mają pewien wpływ, ale którego decyzja jest dla stron wiążaca.
 4. tryb adiudykatywny- paradygmatem=wzorem rozwiązywania konfliktów w tym trybie jest postępowanie sądowe. Konflikty rozwiązywane są tutaj wedle ścisle określonej procedury i przez powołany do tego organ. Rolę adiudykatora pełnić będzie najczęściej sąd/ sędzia.

      4. Funkcja partycypacyjna prawa, zgodnie z którą prawo stwarza mechanizmy umożliwiające społeczeństwu wpływ na decyzje podejmowane w systemie politycznym, np: pośredni wpływ na rządzenie państwem.

 • Funkcja wychowawcza, albowiem skuteczne prawo powinno wdrażać w stosunkach międzyludzkich określone wartości, np: sprawiedliwość, równość, szacunek.
 • Funkcja prewencyjna:
  • funkcja ogólnoprewencyjna–> społeczeństwo ma się przekonać jaka jest kara.
  • Funkcja szczególnoprewencyjna, np. funkcja resocjalizacyjna

Aby prawo mogło spełniać swoje funkcje musi być skuteczne.  Podstawowymi warunkami skuteczności prawa są:

 • społeczne poczucie, że władza jest prawowita (legitymowana)
  • społeczna aprobata dla porządku prawnego
  • zapewnienie środków materialnych niezbędnych do zorganizowania mobilnego i efektywnego systemu organów ochrony prawnej jak również aparatu państwowego.

W najlepszej sytuacji są więc państwa bogate, albowiem są one w stanie zapewnić środki finansowe konieczne do realizacji i stosowania stanowionego przez siebie prawa, w szczególności środki na kosztowne sposoby prewencji, wykrywania naruszeń prawa i ich sprawców oraz na wymierzaniu sankcji.

POLSKIE SĄDOWNICTWO:

 1. Sądy Powszechne
  1. rejonowy
  1. okręgowy
  1. apelacyjny

      Sądy podzielone są na wydziały w zależności od wagi w różnych sądach.

 • Sądy Szczególne:
  • wojskowe
  • Sąd Najwyższy (kasacja)
 • Sądy Administracyjne:
  • Wojewódzkie Sądy Administracyjne
  • Naczelny Sąd Administracyjny

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *