Prawa przedmiotowe i podmiotowe

Mianem prawa przedmiotowego określany jest, niezależnie od sposobu powstania, całokształt obowiązujących norm bądź przepisów prawnych o cechcach generalności i abstrakcyjności, które są podstawą decyzji jednostkowych nadawanych przez podmioty stosujące prawo. Pojęcie prawa podmiotowego jest w nauce prawa bardzo kontrowersyjne. W szczególności w sposó zróżnicowany przedstawiana jest relacja między prawami podmiotowymi a uprawnieniami. Prawami podmiotowymi są […]

Sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych

Sądy kontrolują nie tylko decyzje, ale też ustalenia, mogą również kontrolować prawotwórcze działanie administracji – akty prawa miejscowego, mogą kontrolować bezczynność administracji. Problem kontroli bezpośredniej / samoistnej kontroli decyzji administracyjnej – daje możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnej do sądu. Rozstrzygnięcie sądu może uchylić lub stwierdzić zgodność z prawem decyzji administracyjnej. Kontrola pośrednia / okazjonalna: polega na […]

ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO

ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO: podmiot stosunku prawnego przedmiot stosunku prawnego treść stosunku prawnego (uprawnienia i obowiązki) PODMIOT STOSUNKU PRAWNEGO -Osoby fizyczne i osoby prawne  Osobą fizyczną jest z reguły każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci. Osoba prawna to podmiot, który uzyskuje taki przymiot na podstawie określonych przepisów i charakteryzuje się ona tym, że działa […]

Właściwości organów ochrony prawnej i spory kompetencyjne

Właściwości organów ochrony prawnej określa się w 3 płaszczyznach – Właściwość rzeczowa (przedmiotowa) – wskazuje, jaka kategoria spraw ze względu na ich charakter należy do danego organu. Właściwość miejscowa (terytorialna) – wskazuje, na jaki obszar rozciąga się kompetencja danego organu. Właściwość funkcjonalna (czynnościowa) – wskazuje, jakie czynności, w zakresie rozpatrywania określonych spraw, powierzono danemu organowi. […]

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości stanowi kwalifikowany, szczególny rodzaj ochrony prawnej (sensu stricto) i orzekania w szczególnych warunkach. Wymiar sprawiedliwości: Definicja klasyczna Definicja przedmiotowa Definicja podmiotowa Definicja mieszana Ad.a) definicja przedmiotowa – Jest oparta o kryterium rodzaju rozstrzygania prawa Jest najstarsza Polega na tym, że zakłada się, że wymiarem sprawiedliwości jest rozstrzyganie spraw z zakresu prawa sądowego (cywilne […]

Ochrona prawna

Ochrona prawna – to pewna stała zorganizowana działalność podejmowana dla ochrony porządku prawnego oraz indywidualnych praw podmiotowych jednostki. Można wyróżnić ochronę porządku prawnego (w znaczeniu przedmiotowym) i ochronę indywidualnych praw podmiotowych jednostek (w znaczeniu podmiotowym). Ochrona prawna w nowoczesnym znaczeniu istnieje od niedawna (około 200 lat). By ochrona prawna istniała musiały powstać dwie ściśle ze […]

Przepisy i normy prawne

Relacje między przepisem prawnym a normą prawną: nie ma norm, są jedynie przepisy- w języku ustaw, w żadnym akcie nie ma zwrotu norma prawna. Jest to wymysł języka prawniczego. Norma prawna równa się przepisowi prawnemu- obie mówiąo regułach zachowania Norma prawna jest znaczeniem przepisu prawnego- przepis to tylko słowa i w znaczeniu tych słów nazywamy […]

Funkcje prawa

Regulacja zachowań (normatywna jak i pozanormatywna regulacja zachowań ludzkich) Podział dóbr i ciężarów (rozdział uprawnień i obowiązków). Zagadnienie to wiąże się z z rzeczeniem do sprawiedliwego rozdziału tychże dóbr i ciężarów, a więc konieczne jest określenie pojęcia sprawiedliwości. Wszystkie koncpecje sprawiedliwości mają jeden punkt wspólny: sprawiedliwość formalna- (ludzi, rzeczy, stany rzeczy, podobne pod relewantnymi, wzniosłymi […]