Prawa przedmiotowe i podmiotowe

Mianem prawa przedmiotowego określany jest, niezależnie od sposobu powstania, całokształt obowiązujących norm bądź przepisów prawnych o cechcach generalności i abstrakcyjności, które są podstawą decyzji jednostkowych nadawanych przez podmioty stosujące prawo. Pojęcie prawa podmiotowego jest w nauce prawa bardzo kontrowersyjne. W szczególności w sposó zróżnicowany przedstawiana jest relacja między prawami podmiotowymi a uprawnieniami. Prawami podmiotowymi są […]

Sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych

Sądy kontrolują nie tylko decyzje, ale też ustalenia, mogą również kontrolować prawotwórcze działanie administracji – akty prawa miejscowego, mogą kontrolować bezczynność administracji. Problem kontroli bezpośredniej / samoistnej kontroli decyzji administracyjnej – daje możliwość zaskarżenia decyzji administracyjnej do sądu. Rozstrzygnięcie sądu może uchylić lub stwierdzić zgodność z prawem decyzji administracyjnej. Kontrola pośrednia / okazjonalna: polega na […]

ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO

ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO: podmiot stosunku prawnego przedmiot stosunku prawnego treść stosunku prawnego (uprawnienia i obowiązki) PODMIOT STOSUNKU PRAWNEGO -Osoby fizyczne i osoby prawne  Osobą fizyczną jest z reguły każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci. Osoba prawna to podmiot, który uzyskuje taki przymiot na podstawie określonych przepisów i charakteryzuje się ona tym, że działa […]

Właściwości organów ochrony prawnej i spory kompetencyjne

Właściwości organów ochrony prawnej określa się w 3 płaszczyznach – Właściwość rzeczowa (przedmiotowa) – wskazuje, jaka kategoria spraw ze względu na ich charakter należy do danego organu. Właściwość miejscowa (terytorialna) – wskazuje, na jaki obszar rozciąga się kompetencja danego organu. Właściwość funkcjonalna (czynnościowa) – wskazuje, jakie czynności, w zakresie rozpatrywania określonych spraw, powierzono danemu organowi. […]

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości stanowi kwalifikowany, szczególny rodzaj ochrony prawnej (sensu stricto) i orzekania w szczególnych warunkach. Wymiar sprawiedliwości: Definicja klasyczna Definicja przedmiotowa Definicja podmiotowa Definicja mieszana Ad.a) definicja przedmiotowa – Jest oparta o kryterium rodzaju rozstrzygania prawa Jest najstarsza Polega na tym, że zakłada się, że wymiarem sprawiedliwości jest rozstrzyganie spraw z zakresu prawa sądowego (cywilne […]

Ochrona prawna

Ochrona prawna – to pewna stała zorganizowana działalność podejmowana dla ochrony porządku prawnego oraz indywidualnych praw podmiotowych jednostki. Można wyróżnić ochronę porządku prawnego (w znaczeniu przedmiotowym) i ochronę indywidualnych praw podmiotowych jednostek (w znaczeniu podmiotowym). Ochrona prawna w nowoczesnym znaczeniu istnieje od niedawna (około 200 lat). By ochrona prawna istniała musiały powstać dwie ściśle ze […]

Przepisy i normy prawne

Relacje między przepisem prawnym a normą prawną: nie ma norm, są jedynie przepisy- w języku ustaw, w żadnym akcie nie ma zwrotu norma prawna. Jest to wymysł języka prawniczego. Norma prawna równa się przepisowi prawnemu- obie mówiąo regułach zachowania Norma prawna jest znaczeniem przepisu prawnego- przepis to tylko słowa i w znaczeniu tych słów nazywamy […]

Funkcje prawa

Regulacja zachowań (normatywna jak i pozanormatywna regulacja zachowań ludzkich) Podział dóbr i ciężarów (rozdział uprawnień i obowiązków). Zagadnienie to wiąże się z z rzeczeniem do sprawiedliwego rozdziału tychże dóbr i ciężarów, a więc konieczne jest określenie pojęcia sprawiedliwości. Wszystkie koncpecje sprawiedliwości mają jeden punkt wspólny: sprawiedliwość formalna- (ludzi, rzeczy, stany rzeczy, podobne pod relewantnymi, wzniosłymi […]

Prawo

Prawo to system norm postępowania, pochodzący od państwa, zabezpieczony możliwością legalnego użycia przez państwo przymusu, którego celem jest porządkowanie postaw życia społecznego, politycznego i gospodarczego. W demokratycznym systemie politycznym wyznacza struktury i kompetencje organów władzy publicznej, a także procedury podejmowania decyzji. Określa on również normy działania różnorodnych podmiotów społecznych, którym zapewnia możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w państwie, gwarantuje podstawy bezpieczeństwa i pewności stosunków współpracy i konkurecji społecznej. Prawo reguluje także wzorce zachowań, które powinny być respektowane zarówno przez organy władzy jak i poszczególnych członków społeczeństwa. Określa zsadę odpowiedzialności za ich naruszenie. Organizuje organy przymusu państwowego i procedury realizacji tegoż przymusu. W razie konieczności nawet z użyciem przymusu społecznego. Z tak sformułowanej definicji wynika, że prawo definiuje się poprzez wskazanie jego funkcji. Problem polega jednak na tym, że prawo pełni wiele funkcji. Przykłada się różne typologie funkcji prawa. adwokat lodz ranking

Czy można zdefiniować prawo?

Definicja realana lub nominalna prawa
Definicja realna to taka, która stara się ukazać cechy przysługujące definiowanym przedmiotom i tylko tym przedmiotom.
Definicja nominalna to taka, która nie interesuje się istotą przedmiotu definiowanego, ale sposobem wyrażana się w danym języku o określonym przedmiocie.
Definicja realna- trudna, bo prawo nie jest rzeczą, a prawo realne właśnie na tym bazuje.

Definicja nominalna- również trudna, ponieważ w wypadku takich przedmiotów jak prawo zanim określimy co jest czym, musimy zająć pewną postawę filozoficzną czyli od przyjętej postawy światopoglądowej zależeć będzie rozumienie prawa. I tak np. dla pozytywistów prawniczych (von Iering, W.Jellinek) prawo to tyle co zawarte jest w ustawie. Natomiast dla prawonaturalistów (L. Fauller) prawo jest czymś danym, wynikającym z pewnej moralności powszechnie akceptowanej w danej zbiorowości ludzkiej: prawo= moralność.

W ujęciu klasycznym pojęcia prawa nie ma. Są tylko definicje operacyjno-cząstkowe. Definicje te buduje się relatywizując do pewnych warunków jej stosowania, wskazując warunki konieczne do tego, aby przedmiot badań mógł być uznany za definiowany obiekt. Należy tutaj poczynić zastrzeżenie, że są to warunki konieczne,ale niewystarczające. W kulturze prawa kontynentalnego opierającego się na recpecji prawa rzymskiego tymi warunkami są następujące założenia:
1. Prawo jest zbiorem norm generalnych.
2. Jest funkcjonalnie powiązane państwem, innymi słowy prawo funkcjonuje poprzez organy państwa a państwo działa przez prawo.
3. Autonomia prawa w kulturze, społeczeństwie wynika stąd, że np.: istnieją kryteria pozwalające dokonać rozróżnienia między prawem a moralnością.
4. Prawo powinno realizować pewną koncepcję sprawiedliwości.